Námskeið og þjálfun 

Námskeið í boði fyrir hópa og einstaklinga 

 • Hægt verður að skrá einstaka starfsmenn á námskeið. 

 • Námskeið á staðnum fyrir allan hópinn.

Góð þjónusta byggir á undirbúningi

 

 • Úbúa starfsmannahandbók 

 • Vinnustofa með stjórnendum til að skilgreina verklag og starfstengda þætti

 • Hulduheimsókn með úttekt á rekstrinum

1.  Grunnnámskeið fyrir almennt starfsfólk í veitingasal

 

Markmið námskeiðs:                                                                                                                                                                        

 • Skerpa á vinnubrögðum í veitingasal óháð starfsreynslu starfsfólks.  

 • Yfirfara samstarf og verklag hjá starfsmannahópnum í heild í samræmi við staðla fyrirtækisins.

 • Kenna og leiðrétta verklag og taka umræðu um vinnubrögð sem ekki er alltaf tími fyrir á vinnutíma.

 • Auka sölu, benda á sölutækifæri og ítreka mikilvægi þjónustuþátta.

 

Efni námskeiðs:                                                                                                                                     

Góð heildaryfirferð á þáttum sem starfsmaður í veitingasal þarf að þekkja, ábyrgð hans og samstarf við aðra starfsmenn. Framkoma, hreinlæti og erfiðir viðskiptavinir. Áhersla á sölu- og þjónustuþáttinn sem lykil að ánægju viðskiptavinar og hvernig hann skilar sér til starfsfólks. Farið yfir fimm þrepa ferli sem allir viðskiptavinir ganga í gegnum og mikilvæga snertipunkta þess. 

Verkleg yfirferð á verklagi og notkun verkfæra í sal og bar svo sem bakkanotkun, diskaburður,  dekking og hreinsun. Þessi hluti miðar að þjónustustigi viðkomandi veitingastaðar.

Lengd:                                                                                                                                                                                  

Eitt skipti í samtals 3 klukkustundir.

Fjöldi:                                                                                                                                                                               

Hentugur fjöldi er nálægt 10 og hámark er 12 þátttakendur.

Eftirfylgni:                                                                                                                                                           

Veitingamenn fá staðfestingu á að námskeið hafi farið fram og hverjir tóku þátt.

Einnig stutta samantekt á veikleikum og styrkleikum hópsins og hvaða áherslur væri

gagnlegt að skoða í framhaldi.

 

2. Vaktstjórar, verkstjórn og ábyrgð í sal

 

Hentar hverjum:  

 • Ungum stjórnendum í veitingasal, vaktstjórum og hópstjórum.

 • Ungum stjórnendum sem bera ábyrgð á skipulagi og/eða stjórnun veislusala.

 • Fyrirtækjum sem hafa ekki starfandi faglærða framreiðslumenn 

 • Fyrirtækjum sem vilja samræma vinnubrögð millistjórnenda og fá umræðu og upprifjun um bestu framkvæmd.

 

Efni námskeiðs:                                                                   

Farið er yfir verkferlið í tímaröð: Undirbúningur, framkvæmd og lokun á kvöldi.                                    

 

Mannauðstengdir þættir: Mikilvægi fyrirmyndar í hegðun, valdaframsal, yfirsýn, verkaskipting eftir styrkleikum, hvatning, vísun kvartana, launa- og starfsmannamála. Leiðrétting á hegðun og nýliðaþjálfun.

 

Verklegir þættir: Undirbúningur, stillingar, sala, forgangsröðun í keyrslu, uppgjör, erfiðir

viðskiptavinir, vaktaskipulag, magnáætlun á víni og starfsfólki.                                                                                 

 

Lengd:

2 klukkustundir í einu, tvö skipti, samtals 4 stundir. Gert er ráð fyrir minniháttar verkefnavinnu

milli tíma.

 

Fjöldi                                                                               

2-10 þátttakendur. Hentar vel að sameina millistjórnendur frá fleiri stöðum ef verklag

og uppgjör er sambærilegt.

 

Eftirfylgni:                                                                         

Veitingamenn fá staðfestingu á að námskeið hafi farið fram og hverjir tóku þátt.  

3. Öryggi á vinnustað

Hentar hverjum: 

 • Veitingahúsum sem vilja yfirfara þekkingu starfsfólks til að bregðast rétt við hættuaðstæðum.

 • Veitingahúsum sem vilja samræma aðgerðir starfsfólks og tryggja rétt viðbrögð við rýmingu eða slys.

 • Efnið er sérlega sniðið að starfsfólki í veitingasal en á erindi við alla starfsmenn, svo sem dyraverði, ræstingafólk, eldhússtarfsmenn og stjórnendur.

 

Efni námskeiðs:                                                                   

Markmið námskeiðs er að vekja starfsfólk til umhugsunar um mikilvægi öryggis á vinnustaðnum. Farið yfir viðbrögð við helstu áhættuþáttum sem upp geta komið á vinnustað: bráðaofnæmi svo sem hjartaáfall og fyrstu viðbrögð við meðvitundarleysi. Hlutverk starfsfólks við rýmingu húsnæðis í bruna eða stóráföllum. Slys í eldhúsi, (bruni, skurðir) staðsetning og notkun öryggistækja í eldhúsi og sal. 

Lengd:

3,5 tímar, eitt skipti.

 

Fjöldi     

Hentugur fjöldi er allt að 12.   

 

Eftirfylgni:  

Veitingamenn fá viðurkenningu á að námskeið hafi farið fram og hverjir tóku þátt.                                  

 

Leiðbeinendur eru innan handar við að skipa rýmingarstjóra og skilgreina með honum mikilvæga öryggisþætti svo sem rýmingaráætlun, yfirferð á öryggistækjum og uppsetningu neyðar- og öryggisnúmera.  

Starfsfólk á kost á að bæta við þetta námskeið 2 tímum og fá viðurkenningu frá rauða krossinum fyrir grunnnámskeið í skyndihjálp.

Ef þátttaka fæst verður boðið upp á námskeið fyrir öryggisstjóra í haust og vor þar sem fyrirtæki geta sent öryggisfulltrúa á árlega uppfærslu.

Vinnustofa með stjórnendum

 

Hentar hverjum:  

 • Fyrirtækjum sem eru ný í starfsemi eða vinna að breytingum á þjónustustigi.

 • Fyrirtækjum sem vinna að gæðavottun eða endurvottun. 

 • Þegar þörf er á að móta og samræma verklag og starfsreglur. 

 

Efni námskeiðs:                                                                   

Stjórnendur sem koma að skipulagi á mat og þjónustu mæta hér saman á vinnustofu sem stýrt er af leiðbeinanda og unnið í litlum hópum. Tekið samtal um það hvernig þjónustan á að vera, hvað er raunhæft og viðeigandi og fjárhagslega skynsamlegt.  Gott er að horfa á heildarferlið, sjá hvað virkar vel, hvað má bæta, einfalda eða gera á annan hátt. Tekið er samtal um hvaða þekking og hæfni þarf að vera til staðar hjá starfsfólki, hvað mögulega vantar eða er ofaukið. Verkferlar eru teiknaðir og skráð efni í vinnulýsingar. Tekin er afstaða til starfsmannatengdra þátta fyrir handbók starfsfólks.  Dæmi um þætti er samstarf við eldhús, undirbúningur, verkaskipting, stillingar, klæðaburður, pásur, símanotkun, agamál, sölumakmið. 

       

Lengd:

Tvö skipti, samtals 6 klukkustundir, (getur verið sama daginn eða samhliða annari stefnumótunarvinnu).

Fjöldi:                                            

 4 - 12 manns.  

Eftirfylgni:  

Niðurstöður nýtast í gerð verkferla, vinnulýsinga, starfsmannahandbókar og verkhandbókar. 

 

 

 

Hulduheimsókn

 

Markmið:                                                                                                                                                                     

 • Sjá fyrirtækið með augum gestsins.

 • Fá óháða greiningu á frammistöðu og útliti veitingastaðarins.

 • Fá hugmyndir að nýjum áherslum í verklagi og sölu.

 • Gagnleg úttekt á stöðu þjónustumála og hvað má gera betur.

 

Ef heimsóknin er tekin á undan grunnnámskeiði nýtist hún til að velja áherslur til

að styrkja hópinn á námskeiðinu.

 

Framkvæmd:

Starfsmenn Skerpu sjá um að panta borð og mæta á staðinn án afskipta fyrirtækisins.

 

Áherslur:

Farið er yfir 35 þætti sem snúa að þjónustu, verklagi, útliti, hreinlæti og samstarfi í sal. Þessir þættir eru skilgreindir út frá faglegum viðmiðum og kröfum Vakans til þjónustugæða. Hluti úttektarþátta eru tengdir sölu og samskiptum og fær söluþátturinn töluvert vægi í niðurstöðum.                                                                                                                                    

Eftirfylgni:

Veitingamaður fær úttektarskýrslu þar sem hver þáttur er skilgreindur og rökstutt hvað vel var gert og hvar eru umbótatækifæri.  Í skýrslunni er samantekt á því sem helst var áberandi, tillögur að úrbótum og atriði til umhugsunar fyrir eigendur og stjórnendur.  Skýrslan er kynnt eigendum og lögð áhersla á að stjórnendur í veitingasal fái kynningu á niðurstöðum.  Það er gagnlegast, ef hægt er, að taka umræðu um veik- og styrkleika, sölutækifæri og næstu skref.

Starfsmannahandbók, Verkhandbók

Starfsmannahandbók skilgreinir á einum stað helstu þætti sem snúa að réttindum og skyldum starfsmanna. Innihald starfsmannhandbókar er meðal annars, fyrikomulag launagreiðslna, vinnufatnaður, útstimplanir/tímaskýrslur, matur, pásur og hvað má skrifa á sig. 

                                                                                                                                                        

 • Samræmdur skilningur á starfsreglum.

 • Upplýsingar á einum stað fyrir nýja starfsmenn. 

 • Kemur í veg fyrir misskilning og skerpir á áherslum fyrirtækisins.

 

Verkhandbók er í senn vinnulýsingar og verkferlar þar sem skilgreindir eru á einum stað helstu þættir sem snúa

að verklagi. 

Innihald verkhandbókar er meðal annars, frágangsreglur vaktar, undirbúningur kvölds, stillingar, skipulag

samstarfs í veitingasal, framkvæmd afgreiðslu víns, matar, viðbótarsala, móttaka gesta og ábyrgð erfiðra viðskiptavina.

                                                                                                                                                        

 • Samræmdur skilningur á verklagi og samstarfi.

 • Upplýsingar á einum stað fyrri nýja starfsmenn. 

 • Kemur í veg fyrir misskilning og skerpir á söluáherslum.

Framkvæmd:

Starfsmenn Skerpu hitta starfsmann og fara yfir starfsþætti sem eiga heima í handbókinni.

Áherslur:

Til staðar eru fyrirfram skilgreindir þættir og bætt við eftir þörfum. 

Eftirfylgni:

Veitingamaður fær draft af handbók til samþykktar.  Þegar efnið er fullklárt er handbók skilað útprentaðri.  Hægt er að fá yfirferð með starfsfólki á innihaldi bókarinnar ef óskað er.                                                                                                 

                                                                                                                                             

Myndir á vefsíðu og bloggfæslum eru eign Skerpu og notkun einungis heimil í samráði við eigendur.

Skerpa námskeið  

Skerpa@outlook.com